ฝ่ายวิชาการ

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

สภาพของอาคารสถานที่ปัจจุบันที่มีอยู่และใช้งาน ประกอบด้วยดังนี้

 • จำนวนอาคารอำนวยการ 1 หลัง
 • จำนวนอาคารเรียน 3 หลัง
 • จำนวนอาคารปฏิบัติการ 5 หลัง
 • จำนวนห้องเรียน 28 ห้อง
 • จำนวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ห้อง
 • จำนวนโรงงานปฏิบัติการงานเชื่อมและโลหะแผ่น 1 โรงงาน
 • จำนวนโรงงานฝึกฝีมือ 1 โรงงาน
 • จำนวนห้องปฏิบัติการไฟฟ้า 3 ห้อง
 • จำนวนห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 3 ห้อง
 • จำนวนห้องพิมพ์ดีดไทย 1 ห้อง
 • จำนวนห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ห้อง
 • จำนวนห้องเขียนแบบ 1 ห้อง
 • จำนวนโรงงานปฏิบัติการงานสาขายานยนต์ 1 โรงงาน
 • จำนวนห้องประกอบ 12 ห้อง
 • จำนวนอาคารห้องน้ำนักศึกษา 3 อาคาร