ฝ่ายวิชาการ

สถิติผู้เยี่ยมชม

360754
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
203
4252
7077
2439
4757
338820
360754
Your IP: 44.201.96.43
rdUTCSun, 03 Jul 2022 02:46:22 +0000vUTCSun, 03 Jul 2022 02:46:22 +0000 UTC4607UTC: %2022-%07-%03 %02:%ก.ค.:%rd

ตราสัญลักษณ์สถานศึกษา

logogeal png

ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย รูปฟันเฟืองล้อมรอบพระธาตุเชิงชุม

        ฟันเฟือง หมายถึง งานช่างยนต์และช่างกล

        พระธาตุเชิงชุม คือ เป็นที่ยึดมั่นศรัทธา และแหล่งรวมใจของชาวสกลนคร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินได้ใช้อักษรย่อว่า “ท.ส” 

สีประจำวิทยาลัย คือ “ ขาว แดง ”

        สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความยุติธรรม ความมุ่งมั่น

        สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน ฝ่าฟัน ชัยชนะ

        คำขวัญวิทยาลัย มุ่งเน้นคุณธรรม ก้าวล้ำทางการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี

                   

                    ในวันที่ 14 มีนาคม 2555 โรงเรียนเทคโนโลยีสว่างแดนดินได้เปลี่ยนสถานะเดิมจากโรงเรียนมาเป็น “ วิทยาลัย ”  และใช้ชื่อว่า “ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ”

ที่ตั้ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ที่อยู่เลขที่ 181 หมู่ที่ 18 ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110

โทรศัพท์ 042-722261   โทรสาร 042722261   

Website : W.W.W SDTECH.AC.TH      

สังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร    สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

บทบาทหน้าที่

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน เป็นสถานศึกษาที่ทำการสอนในระดับประเภทอาชีวศึกษา โดยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้

  1. เปิดทำการเรียนการสอน หลักสูตรประเภทอาชีวศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการโรงแรม
  2. ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านวิชาการให้แก่ นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา
  3. ส่งเสริมและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยี ในสถานศึกษา
  4. ส่งเสริมการดำเนินงานประกันคณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
  5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่หน่วยงานต้นสังกัดและกฎหมายกำหนด

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ ยุทธศาสตร์

  1. ปรัชญา

“ ปญฺญา โลกสมิ ปชโชโต ”  ปัญญา คือ แสงสว่างในโลก

  1. วิสัยทัศน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของ วิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ไว้ดังนี้

“ มุ่งมั่นจัดการศึกษา ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและเป็นคนดีของสังคม ”